Arkiv for webmaster

Karl Stenersen – Arkitekten bak bygningene i sameiene Ekebergveien

Dette innlegget er skrevet av Eivind Moe i Ekebergveien 35

 

Karl Stenersen (1899- 1983). Foto: Ukjent, faksimile fra Studentene fra 1920 (1970).

Karl Stenersen ble født i 1899 og vokste opp i Kristiania. 18 år gammel og skoletrøtt jobbet han som assistent for byarkitekt Harald Hals, blant annet med å bygge modeller for Ullevål Hageby. Han tok eksamen artium som privatist i 1920. Deretter studerte han til arkitekt på NTH i Trondheim og tok eksamen i 1924. Etter eksamen jobbet han for ulike arkitekter og gjorde samtidig flere studiereiser til blant annet Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Stockholm, Tyskland og Finland. Her må han ha møtt og studert modernismen («funkis»), som var den nye og førende retningen innen arkitekturen på denne tiden, med navn som Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius og Alvar Aalto i spissen. Karl Stenersen startet eget kontor i 1933 i Valkyriegata 17 på Majorstua hvor sameiene i Ekebergveien antagelig var noe av det første han tegnet.

Inspirert av modernismen var han bevisst på hvordan han plasserte boligene i terrenget slik at alle skulle få mest mulig tilgang til lys, luft og grøntområder. Dette er mangelvare i dagens boligutbygging, hvor utnyttelse, effektivitet og profitt ofte fører til at kun de rikeste har tilgang til dette. 

Perspektivtegning utført av Karl Stenersen i 1934 viser Sameiene Ekebergveien 31-37B og er vedlagt byggesøknaden. Adressen før utbygging må ha vært Ekebergveien 39. Tegningen er hentet som pdf fra Plan og bygg eiendom – Oslo kommune.

Bygningene i Sameiene Ekebergveien har flere trekk som kjennetegner modernismen. Rene geometriske former uten ornamentikk, hjørnevinduer og enkle, solide materialer. En lav forsenkning i fasaden der vinduene møtes i hjørnene, understreker at vinduene løper i et bånd rundt bygningen. Bærende elementer er i armert betong. Modernistene på 20 og 30 tallet utviklet en fargepalett som antagelig kan ha inspirert Stenersen. Rødfargen på vinduskarmer og vindskier skaper slektskap med de røde taksteinene og den røde teglen. Grå skiferheller dekker den nedre delen av muren, beskytter pussen og gir visuell tyngde. Helheten spiller sammen med de grønne omgivelsene i sommerhalvåret, men også med høstfarger og den hvite snøen vinterstid.

Av andre byggverk kan nevnes

Ukentlig henting av papiravfall

Styret har avtalt med Oslo Kommune renovasjonsetaten at papiravfall nå skal hentes ukentlig i stedet for annenhver uke. Forhåpentligvis vil dette løse problemet med overfylte papircontainere og papir som flyter rundt i søppelskuret.

Samtidig minner vi alle våre beboere om at alt papir og papp skal inn i papircontainerne og ikke settes ved siden av eller oppå. Har du papp-emballasje som er for stor til å mates inn? Ja, da må du rett og slett klippe/kutte/rive emballasjen i mindre deler.

Informasjon fra styret, oktober 2020

Problemer med fyring i sesongen 2019/2020

Av saker styret arbeider med vil vi nevne situasjonen med fyrhusene. Hele forrige fyringssesong hadde vi problemer med koksing av brennerne som følge av overgang til bio-olje. Det er avholdt møter med leverandører av både brennere og olje. Etter flere runder med avklaring er hypotesen at koksingen har skyltes bio-olje av for dårlig kvalitet.

Vi har derfor byttet leverandør og oljetype, for å teste hypotesen. Forhåpentligvis er problemene med dette er lagt bak oss.

 

Tilstand og vedlikehold

I siste informasjon fra styret ble det opplyst om at styret startet innhenting av tilbud for en tilstandsanalyse med vedligkeholdsplan for våre bygg.

Dette arbeidet er nå gjennomført av OPAK og rapporten viser et stort vedlikeholdsetterslep, samt lovpålagte ettersyn som vi umiddelbart må få gjennomført. De umiddelbare tiltakene gjelder inspeksjon i byggene etter brann- og elektroforskriftene.

Under ser dere en oppsummerende oversikt for antatte kostnader fordelt på fag og over tid.

Merk at oversikten ikke er endelig og vi vil komme tilbake med detaljer. Rapporten vil bli tilgjengeligjort for alle eiere innen kort tid.

I en 1-3års periode er det er anbefalt bygningsmessigearbeider anslått til 11 mnok. Dette er knyttet til oppussing av fasader, bytte vinduer og nye dører til leiligheter, fellesrom, kjeller og fyrrom.
Bytting av dører er nødvendig som følge av krav i brannforskriftene.

 

Balkongprosjektet

Informasjonen i balkong-prospektet (laget av en entrepenør), gir en indikasjon på kostnader, men er ikke tilstrekkelig til å kunne lage en innstilling fra styret. For å få bedre kontroll over tekniske løsninger, plassering i leiligheter, størrelse på balkonger og totale kostnader, foreslår styret at det gjennomføres et skisseprosjekt av ekstrene konsulenter. I plan og bygningsloven er det også forskriter for brann og dagslys som må sjekkes ut.

Et skisseprosjekt vil kunne gi underlag for en innstilling, som blir bli behandet i påfløgende generalforsamling. Dersom et balkongprosjekt blir vedtatt, vil skisseprosjektet være underlag for søknad til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I søknaden skal både det arkitektoniske uttrykket og de tekniske løsningene dokumenteres. Forslag med ytterligere detaljer vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sameiene Ekebergveien 31-37B

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B