Informasjon fra styret, oktober 2020

Problemer med fyring i sesongen 2019/2020

Av saker styret arbeider med vil vi nevne situasjonen med fyrhusene. Hele forrige fyringssesong hadde vi problemer med koksing av brennerne som følge av overgang til bio-olje. Det er avholdt møter med leverandører av både brennere og olje. Etter flere runder med avklaring er hypotesen at koksingen har skyltes bio-olje av for dårlig kvalitet.

Vi har derfor byttet leverandør og oljetype, for å teste hypotesen. Forhåpentligvis er problemene med dette er lagt bak oss.

 

Tilstand og vedlikehold

I siste informasjon fra styret ble det opplyst om at styret startet innhenting av tilbud for en tilstandsanalyse med vedligkeholdsplan for våre bygg.

Dette arbeidet er nå gjennomført av OPAK og rapporten viser et stort vedlikeholdsetterslep, samt lovpålagte ettersyn som vi umiddelbart må få gjennomført. De umiddelbare tiltakene gjelder inspeksjon i byggene etter brann- og elektroforskriftene.

Under ser dere en oppsummerende oversikt for antatte kostnader fordelt på fag og over tid.

Merk at oversikten ikke er endelig og vi vil komme tilbake med detaljer. Rapporten vil bli tilgjengeligjort for alle eiere innen kort tid.

I en 1-3års periode er det er anbefalt bygningsmessigearbeider anslått til 11 mnok. Dette er knyttet til oppussing av fasader, bytte vinduer og nye dører til leiligheter, fellesrom, kjeller og fyrrom.
Bytting av dører er nødvendig som følge av krav i brannforskriftene.

 

Balkongprosjektet

Informasjonen i balkong-prospektet (laget av en entrepenør), gir en indikasjon på kostnader, men er ikke tilstrekkelig til å kunne lage en innstilling fra styret. For å få bedre kontroll over tekniske løsninger, plassering i leiligheter, størrelse på balkonger og totale kostnader, foreslår styret at det gjennomføres et skisseprosjekt av ekstrene konsulenter. I plan og bygningsloven er det også forskriter for brann og dagslys som må sjekkes ut.

Et skisseprosjekt vil kunne gi underlag for en innstilling, som blir bli behandet i påfløgende generalforsamling. Dersom et balkongprosjekt blir vedtatt, vil skisseprosjektet være underlag for søknad til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I søknaden skal både det arkitektoniske uttrykket og de tekniske løsningene dokumenteres. Forslag med ytterligere detaljer vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sameiene Ekebergveien 31-37B

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B