Husordenregler for sameiene

HUSORDENSREGLER
som gjelder for sameiene

Ekebergveien 31, Ekebergveien 31b, Ekebergveien 33, Ekebergveien 33b, Ekebergveien 35 , Ekebergveien 35b , Ekebergveien 37, Ekebergveien 37b

1.       Alle husets beboere skal søke å opprettholde ro, orden og renslighet i gården.

2.       Det er ikke tillatt å hensette uvedkommende ting eller gjenstander i trapper, oppganger, kjellerganger og andre fellesrom.

3.       Enhver beboer skal behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet. Man plikter å erstatte all skade som skyldes en selv , ens husstand eller leietaker.

4.       Vask av trapper og inngangen skal foretas minst en gang i uken.

5.       Fellesvaskeriet skal rengjøres og være i orden etter bruk. Kummene må rengjøres og avfall fjernes. Uregelmessigheter meldes straks til vaktmester.

Vaskeriet kan ikke benyttes etter kl: 20.00

6.       Tøy som henges til tørk på tørkeloftet må være godt oppvridd, og det er    vedkommendes plikt å påse at det ikke samler seg vann på gulvet. Tøyet tas ned så snart det er tørt. Forøvrig er det ikke tillatt å hensette uvedkommende gjenstander på loftet.

7.       Samtlige beboere og seksjonseiere er pliktige til å være med på hovedrengjøring, som omfatter rydding av kjeller og loft samt boning av trappene, to ganger i året.

8.       Om vinteren må loftsluker og kjellervinduer ikke bli stående åpne. Man oppmoder beboerne til ikke å la vinduer stå åpne hele dagen i vinterperioden.

9.       Lufting eller risting av sengeklær, matter ol. eller tørking av tøy i vinduene er forbudt. Bruk tørkestativene. Dørmatter ol. bankes mot muren nærmest søppelkassene.

10.      Skilt, flaggstenger, blomsterkasser, antenner, fluktstiger eller annet som endrer på eksteriøret kan kun anbringes etter tillatelse fra sameienes driftsfelleskap og etter spesiell anvisning. Markiser over vinduene kan anbringes under forutsetning av at alle sameiene kommer til enighet til en felles type. Vinduer bør være like. Ved nyanskaffelser må man kontakte vaktmester.

11.      Rør med vannledninger eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at rørene ikke fryser under vinteren. (se. pt.8) Skader som oppstår på grunn av frysning av vann og varmerør, lekkasjer eller tilstopping av avløpsrør i leilighetene dekkes ikke av fellesforsikring, men må erstattes av vedkommende seksjonseier.

12.      Søppel skal være innpakket før det legges i søppelkassen. Søppel skal ikke plasseres utenfor containerne. Avfall plassert utenfor søppelkassene som f.eks: juletrær, flytteavfall  vil ikke bli fjernet, eller fjernes på eiers regning.

13.      Vis hensynsfullhet overfor naboene, såvel som i og utenfor leiligheten. Bruk av leiligheten må ikke volde naboen sjenerende støy eller annen ulempe. Seksjonseier er ansvarlig for leietakers oppførsel. Bruk av uteområder sommerstid må ikke være av en slik art at det forstyrrer naboene og alle arrangement skal avsluttes innen kl:: 21.00 på   hverdager og helligdager og kl: 22.00 fredag og lørdag. Dersom man arrangerer private tilstelninger, som går utover disse tidspunkt, skal man utstede nabovarsel.

14.      Dyr kan ikke holdes i leiligheten uten forhånds samtykke fra alle beboere i sameiet/oppgangen. Eventuelt samtykke kan trekkes tilbake når som helst dersom dyreholdet er til ulempe, forstyrrelse eller sjenanse for beboerne. De må ikke legges ut mat, og dyreholder plikter å påse at dyret ikke gjør fra seg på fellesarealene og ved uhell fjerner ekskrementene.

15.      Røyking og unødig opphold i trapperom er ikke tillatt.

16.      Vern om parkanlegget og plenene. Alle oppmodes til å holde blomsterbedene i orden.

17.      Inngangsdørene skal alltid holdes låst.

18.      Barn må ikke leke på tørkeplassene.

19.      Dersom en leilighet blir stående ubebodd, skal vaktmester eller styrets formann få utlånt nøkkel for å kunne avverge eventuell skade.

20.      Parkering på fellesarealer er kun tillatt på de oppmerkede plassene. Tildeling skjer i januar av styrets parkeringsansvarlige. Seksjonseiere blir tildelt plasser først etter ansiennitet og deretter blir leietakere tilbudt plass. Eiere går foran leiere.

21.      Utleier plikter å gjøre leietaker kjent med husordensreglene og har ansvar for at  fellesoppgaver blir utført.

Comments are closed.

Velforeningen Driftsfelleskapet for Sameiene Ekebergveien 31-37B